کافی نت آذربایجان

آنایوردم آذربایجان

 

آدرس سایتهای دانشگاهی

 

سیستم گلستان(پیام نور)

https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm

http://reg.pnu.ac.ir

http://reg1.pnu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

http://www.bonabiau.ac.ir/

http://217.219.132.232/ 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

http://www.iaut.ac.ir/

http://server1.iaut.ac.ir/

http://server2.iaut.ac.ir/

http://server3.iaut.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

http://217.219.145.227/ 

http://217.219.145.229/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir/

http://217.219.131.141/

دانشگاه بناب

http://www.bonabetu.ac.ir/

http://128.140.30.241/

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir/

http://sama.urmia.ac.ir

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir/

http://amozesh.tabrizu.ac.ir/

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

http://www.azaruniv.edu/

http://sama.azaruniv.edu/

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

http://www.sut.ac.ir

http://edu.sut.ac.ir/

دانشگاه صنعتی ارومیه

http://www.uut.ac.ir/

http://217.219.149.163/

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://sama.tbzmed.ac.ir/ 

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

http://80.191.214.140/

دانشگاه مراغه

http://www.maragheh.ac.ir

http://217.219.137.199/

سایر دانشگاهها

http://www.2lat.com/university.html

مرکز آموزش عالی فنی تبریز(پسران)

http://www.tct.ac.ir/

آموزشکده فنی دخترانه تبریز(الزهراء)

http://tdtvto.ac.ir/

آموزشکده فنی ارومیه (شهید قاضی طباطبایی)

http://www.afo1.ir/

آموزشکده فنی 2 ارومیه (شهید بهشتی)

http://www.sbi.ac.ir/

آموزشکده فنی کشاورزی مراغه

http://www.afkpm.ac.ir/ 

سایر آموزشکده ها

http://www.htve.medu.ir/

مرکز آموزش علمی و کاربردی بازرگانی مراغه

http://212.120.210.249:8080/

مرکز آموزش علمی و کاربردی صنایع غذایی مراغه

http://212.120.210.247:8080/

آموزشکده فنی و حرفه ای سما بناب

http://217.219.135.227:8010

دانشگاه پیام نور مرکز بناب

http://www.bonabpnu.ac.ir/

 

جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ |

 
 

بناب / خ امام / اول کوی بنفشه
روبروی بازار صدف
کافی نت آذربایجان
09195606077
09149996099
09149997099
09146111161
0210004120411
30007546411411
azarbaijan@accountant.com

azarbaijan.bonab@yahoo.com

 

 

پیوندهای روزانه

 

مطالب اخیر
آدرس سایتهای دانشگاهی
آدرس سایتهای ضروری
اورمیه " پاریس کوچک " در وب سایتهای اروپایی
 

Weblog Theme By Blog Skin